Liên hệ » Liên kết
Tạp chí

Danh sách các tạp chí mở (open-access), không mất phí download:

 

1. Hội Quang học Mỹ (Optical Society of America - OSA)

 

STT  Tên tạp chí (click vào tên tạp chí để tới trang web)  IF
 1  Optics Express  3,73
 2  Optical Materials Express  
 3  Biomedical Optics Express  

 

2. Viện Vật lí Mỹ (American Istitute of Physics - AIP)

  

STT Tên tạp chí (click vào tên tạp chí để tới trang web) IF
 1  Applied Physics Express 2.7
 2  AIP Advances

 

 

3. Intech Publisher

 

STT Tên tạp chí (click vào tên tạp chí để tới trang web) IF
1 All journals
2 All books

 

4. IOP

 

STT Tên tạp chí (click vào tên tạp chí để tới trang web) IF
1 New Journal of Physics 3.8

 

 5. Spinger

 

 

STT Tên tạp chí (click vào tên tạp chí để tới trang web) IF
1 pramana-journal of physics 0.56

 

 6. Arxiv

http://arxiv.org/