Giới thiệu Hội » Điều lệ của Hội
Điều lệ của Hội

HỘI VẬT LÍ VIỆT NAM

HỘI GIẢNG DẠY VẬT LÍ  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------- 

 

 

ĐIỀU LỆ

 Điều 1: Tên gọi

Hội có tên là Hội Giảng dạy Vật lí.

Điều 2: Mục tiêu

 Hội Giảng dạy Vật lí là tổ chức tự nguyện, tập hợp các nhà giáo dạy vật lí thuộc các bậc học khác nhau trong nền giáo dục Việt Nam, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ, nhằm nâng cao chất lượng dạy vật lí và phát triển nhận thức về vai trò của vật lí, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Điều 3: Phạm vi hoạt động của Hội

Hội Giảng dạy Vật lí là một hội chuyên ngành thuộc Hội Vật lí Việt Nam.

Điều 4: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội

1. Tập hợp đông đảo các nhà giáo giảng dạy về vật lí thành một tổ chức để hỗ trợ trong việc nâng cao chất lượng nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực nói chung và nhân lực khoa học vật lí nói riêng, cho đất nước.

2. Phối hợp công tác với các cơ quan giáo dục và đào tạo ở trong và ngoài nước trong các lĩnh vực hoạt động liên quan đến vật lí.

3. Thảo luận, kiến nghị và tư vấn đối với các chủ trương, biện pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan nhà nước liên quan đến dạy và học vật lí và đào tạo nhân lực khoa học vật lí.

4. Tham gia xây dựng và thẩm định, phản biện các chương trình, dự án, đề tài, tài liệu liên quan đến dạy và học vật lí, theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước về giáo dục và các tổ chức xã hội.  

5. Hoạt động trong khuôn khổ các quy định của pháp luật.

Điều 5: Điều kiện hội viên

Các nhà giáo giảng dạy vật lí, các nhà quản lí, các nhà nghiên cứu có tham gia giảng dạy và đào tạo về vật lí, có tâm huyết với nghề nghiệp và với sự nghiệp đào tạo, tự nguyện tham gia Hội Giảng dạy Vật lí, được Ban chấp hành Hội Giảng dạy Vật lí công nhận, đều là hội viên của Hội.

Hội viên Hội Giảng dạy Vật lí cũng là hội viên của Hội Vật lí Việt Nam

Ban Chấp hành Hội có thể mời một số nhà vật lí Việt Nam ở nước ngoài làm hội viên danh dự.

Điều 6: Quyền của hội viên

1. Hội viên có quyền dân chủ, bình đẳng khi thảo luận các vấn đề của Hội, được ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Hội, được phê bình và chất vấn lãnh đạo Hội về chủ trương và hoạt động của Hội.

2. Hội viên được tham gia mọi hoạt động của Hội, được sự hỗ trợ trong hoạt động nghề nghiệp trong phạm vi, quyền hạn và khả năng của Hội theo quy định của pháp luật.

3. Hội viên có quyền ra khỏi Hội khi thấy không muốn tiếp tục tham gia. Trong trường hợp này, cần thông báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành Hội.

Điều 7: Nhiệm vụ của Hội viên

1. Sinh hoạt đều đặn ở các tổ chức của Hội. Tham gia các hoạt động chuyên môn của Hội.

2. Chấp hành Điều lệ Hội và những nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành Hội.

3. Tuyên truyền, phát triển hội viên mới để cùng nhau thực hiện các mục đích của Hội.

4. Đóng hội phí theo quy định của Hội.

Điều 8: Tổ chức của Hội

Tổ chức của Hội gồm Đại hội đại biểu, Ban Chấp hành và các chi hội.

Điều 9: Cơ quan lãnh đạo Hội

1.Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội đại biểu của Hội được tổ chức 5 năm một lần. 

Thường vụ Ban Chấp hành có thể triệu tập Đại hội giữa nhiệm kì khi thấy cần thiết.

2.Nhiệm vụ của Đại hội

-Thảo luận báo cáo nhiệm kì, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kì mới

-Thảo luận, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội hoặc đổi tên Hội (nếu cần).

-Thảo luận, góp ý kiến cho báo cáo nhiệm kì của Ban chấp hành Hội.

-Bầu Ban chấp hành Hội.

-Thông qua nghị quyết Đại hội

Điều 10: Ban Chấp hành Hội

1.Ban Chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo Hội trong thời gian giữa hai kì Đại hội. Số lượng uỷ viên Ban chấp hành Hội do Đại hội đại biểu Hội quyết định.

2.Ban Chấp hành Hội họp mỗi năm một lần; khi cần có thể họp bất thường.

3.Ban Chấp hành Hội có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

-Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết, chương trình họat động trong nhiệm kì của Đại hội.

-Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.

-Chuẩn bị nội dung, chương trình, nhân sự trình Đại hội.

-Quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí Hội

1. Chủ tịch Hội có quyền hạn và nhiệm vụ  

 -Đại diện cho Hội và chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động của Hội.

-Tổ chức việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội, các quyết định của Ban Chấp hành.

 -Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chấp hành.

 -Chủ tịch Hội Giảng dạy Vật lí đại diện cho Hội trong các hoạt động của Hội Vật lí Việt Nam

2. Phó Chủ tịch Hội được Chủ tịch phân công phụ trách từng lĩnh vực công việc. Một Phó Chủ tịch được Chủ tịch phân công điều hành công việc của Ban Chấp hành khi Chủ tịch vắng mặt.

3. Thư kí Hội giúp Ban Chấp hành chuẩn bị nội dung các kì họp của Ban Chấp hành và Thường vụ Ban Chấp hành.

4. Thường trực Ban Chấp hành Hội gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Thư kí Hội thường xuyên thảo luận về các công việc của Hội.  

5. Chủ tịch danh dự của Hội là một nhà vật lí, một nhà giáo lão thành đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nhân lực vật lí. 

Điều 12: Thường vụ Ban Chấp hành Hội

1.Thường vụ Ban Chấp hành Hội gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư kí và một số uỷ viên. Thường vụ Ban Chấp hành họp sáu tháng một lần; khi cần có thể họp bất thường.

2. Thường vụ Ban Chấp hành Hội có nhiệm vụ:

 -Thay mặt Ban Chấp hành Hội chỉ đạo các công việc của Hội giữa hai kì họp của Ban Chấp hành Hội

-Báo cáo kiểm điểm công tác trong các kì họp của Ban Chấp hành Hội.

 Điều 13. Tài chính của Hội

Hội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, được quản lí theo quy chế của Hội và quy định của pháp luật.

1. Nguồn thu của Hội gồm :

- Hội phí do hội viên đóng.

- Khoản thu của hội viên do ủng hộ tự nguyện.

- Khoản thu của những người hảo tâm do ủng hộ tự nguyện.

- Các khoản thu qua các hoạt động dịch vụ khoa học theo chuyên môn của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Phần chi của Hội gồm:

- Chi cho các hoạt động của Hội.

- Chi nghiên cứu khoa học, đầu tư phát triển Hội.

- Chi khen thưởng và các chi khác.

Điều 14: Khen thưởng, kỉ luật

1. Hội viên và tổ chức trực thuộc Hội có thành tích xuất sắc trong công tác sẽ được Thường vụ Ban Chấp hành Hội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan Nhà nước khen thưởng. Các công dân, tổ chức doanh nghiệp có đóng góp về vật chất và tinh thần cho Hội sẽ được Thường vụ Ban Chấp hành Hội xem xét khen thưởng.

2. Hội viên hoạt động trái với Điều lệ Hội, ảnh hưởng không tốt đến danh dự và uy tín của Hội phải chịu kỉ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, xoá tên.

 Điều lệ Hội Giảng dạy Vật lí, gồm 14 điều, đã được Đại hội Hội Giảng dạy Vật lí thông qua ngày 9 tháng 11 năm 2010 tại Hà Nội và có hiệu lực thi hành kể từ khi được Chủ tịch Hội Vật lí Việt Nam phê duyệt.