Giới thiệu Hội » QUY ĐỊNH VIẾT BÀI
Enter Title

QUY ĐỊNH VIẾT BÀI VÀ THẢO LUẬN TRÊN TRANG WEB

 

            Trang web Hội Giảng dạy Vật li hoan nghênh các bài viết để đăng trên trang web và các bài thảo luận tham gia vào mục "Diễn đàn".

1.      Về nội dung bài viết

Các bài viết để đăng trên trang web và thảo luận trên diễn đàn cần có nội dung phù hợp với các chủ đề của website va nên tập trung vào những vấn đề sau:

+ Trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật lí ở tất cả các cấp học.

+ Các vấn đề vật lí gắn với đời sống, với thực tiễn.

+ Những kết quả nghiên cứu vật lí.

Nên tránh gửi những bài có nội dung như sau:

+ Những bài viết của tác giả khác mà chưa được sự đồng ý của tác giả.

+ Những bài viết đã được đăng trên các trang web khác. Nếu thấy thật cần thiết gửi đăng thì cần nêu rõ xuất xứ của bài.

+ Những bài viết nhằm “lật đổ” các lí thuyết kinh điển (Ví dụ thuyết tương đối, thuyết lượng tử...), ngoại trừ những bài viết về đề tài này để hướng tới việc tìm hiểu các quan niệm sai lầm của học sinh.

+ Những lí thuyết đã được loại trừ trong lịch sử  (Ví dụ thuyết ête về ánh sáng, thuyết chất nhiệt…), ngoại trừ các bài viết về lịch sử vật lí.

Về mặt ngôn ngữ và thái độ: 

+ Cần tôn trọng người đọc trong quá trình viết bài và thảo luận.

+ Mỗi người viết bài chịu trách nhiệm về bản quyền về bài viết của mình..

2.      Về hình thức

+ Bài viết cần được soạn thảo bằng tiếng Việt có dấu, font Time New Roman, font size 12. Hình ảnh minh họa cần được chèn vào trang soạn thảo và được gửi tách rời kèm theo file word.

+ Hạn chế dùng chữ màu, chữ viết hoa, viết đậm trong bài viết.

+ Cần xem trước các chủ đề sẵn có trước khi mở một chủ đề thảo luận mới để tránh trùng lặp.

+ Trong quá trình thảo luận cần tập trung chủ yếu vào chủ đề đang trao đổi.

+ Không viết tắt hoặc sử dụng các từ ngữ kí hiệu trong bài viết.

3.      Quy trình duyệt bài

+ Mọi thành viên sau khi đăng kí đều có thể gửi bài lên các mục trong trang web và thảo luận trên diễn đàn.

+Các bài viết và bài thảo luận được gửi đến Ban quản trị trang web theo địa chỉ ….

+ Ban quản trị trang web sẽ đọc và duyệt các nội dung trước khi đăng trên các mục của trang web. Đối với các bài thảo luận trên diễn đàn, khi cần thiết, Ban quản trị có quyền chỉnh sửa các bài viet và/hoặc yêu cầu tác giả chỉnh sửa những nội dung chưa phù hợp.

                     Ban Quản trị trang web 

   Hội Giảng dạy Vật lí